Privacybeleid

Stichting Vespa Erfgoed Nederland acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in:

 • register donateurs, sponsoren, gevers: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail (gedurende donateurschap en 2 jaar, in financiële administratie 7 jaar, door secretaris/penningmeester);
 • e-mail adres t.b.v. nieuwsbrief (u heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor deze nieuwsbrief);
 • het Vespa Oldtimer Register, indien de eigenaar van een geregistreerde Vespa in het Vespa Oldtimer Register ook als donateur staat ingeschreven bij de Stichting Vespa Erfgoed Nederland.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Vespa Erfgoed Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Stichting Vespa Erfgoed Nederland is, met uitzondering van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij werken met betrouwbare leveranciers (dit zijn leveranciers die werken/leveren op basis van het gestelde in de AVG).
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen/vrijwilligers die namens de Stichting Vespa Erfgoed Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De website van de Stichting Vespa Erfgoed Nederland is beveiligd door een encrypted verbinding met unieke certificaten;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De Stichting Vespa Erfgoed Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. U kunt dit doen door contact op te nemen met de secretaris van de stichting via info@stichtingvespaerfgoednederland.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens in onze database, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen via info@stichtingvespaerfgoednederland.nl